Dostosuj: A

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Kierownik

mgr Ewa Gizicka
specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

 

z-ca Kierownika ZPO

mgr. piel. Barbara Sosińska


Pielęgniarka koordynujaca

lic. piel. Zuzanna Frączyk

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 


Struktura organizacyjna:
ZPO posiada 14 pokoi dwuosobowych z własnym węzlem sanitarnym, gabinet zabiegowy, pokój dziennego pobytu, pokój socjalny, sale do rehabilitacji.


Personel ZPO:
kierownik ZPO, st. pielęgniarka koordynująca, lekarz, st. technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki specjalistki w dziedzinie opieki długoterminowej, st. pielęgniarki, opiekuni medyczni oraz inny personel medyczny wymagany przez płatnika usług NFZ.


Do ZPO przyjmowani są pacjenci:

 1. z rozpoznaną chorobą przewlekłą, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w skali Barthel uzyskali 40 pkt. lub mniej,
 2. posiadający skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  
 3. uzyskujący w dniu kwalifikacji 40 i mniej punktów wg. zmodyfikowanej skali Barthel. Kwalifikację tę przeprowadza lekarz i pielęgniarka ZPO. Ocena powyżej 40 pkt według skali Barthel, dyskwalifikuje pacjenta do przyjęcia – Zarządzenie    płatnika NFZ.

Do ZPO nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Sposób i tryb kierowania do ZPO:
Sposób i tryb kierowania pacjentów do ZPO publicznego regulują akty prawne:

 1.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 4. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 


Odpłatność za pobyt:
Zakład pobiera opłatę za pobyt  zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w Zakładzie
Ustalenie odpłatności za pobyt w Zakładzie reguluje:

 1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 166 z 1998 r., poz. 1265).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 


Dokumenty do pobrania:

 

Świadczenia ZPO obejmują:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielegniarskie,
 • rehabilitacje ogolna w podstawowym zakresie,
 • świadczenia psychologa,
 • terapie zajeciowa,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie podstawowych badan diagnostycznych,
 • edukacje zdrowotną polegajacą na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny ( opiekuna ) do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych.

 

Lokalizacja:

budynek "Z", parter


Kontakt z Oddziałem >> telefony