Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [13.05.2024]
 
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pojawiających się informacji, dotyczących sytuacji finansowej SP ZZOZ w Kozienicach konieczne jest ponowne wyjaśnienie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej SPZZOZ w Kozienicach, na przestrzeni lat 2019 – 2024.

Według danych przedstawionych przez Dział Księgowości na koniec 2019 r. saldo zobowiązań do spłaty wynosiło – 70 473 573 zł.
 
Stan zadłużenia na koniec I kwartału 2024 r. wynosi 131 470 105 zł.

Należy wskazać, że na kwotę zobowiązań składają się: salda kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, ZUS bieżący oraz ZUS zaległy, wynagrodzenie, wszystkie faktury od dostawców (łącznie z niewymagalnymi), ZFŚS.

W okresie od 2019 r. do I kwartału 2024 r. ogółem spłaciliśmy: kredyty w kwocie–138 715 852 zł oraz odsetki od kredytów w kwocie –23 292 190 zł, razem 162 008 042 zł.

Naszym głównym problemem jest to, że nie jesteśmy w stanie wypracować środków finansowych na spłatę zadłużenia, które musimy spłacać żeby prowadzić działalność bieżącą. Ponieważ nie stać SP ZZOZ na obsługę długu, to żeby spłacać w terminie raty kredytów, odsetki, zaległy ZUS oraz ZFŚS, zmuszeni jesteśmy do zaciągania nowych kredytów. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli na spłatę odsetek od długu bierzemy kredyt, to te odsetki zamieniają się na kapitał do spłaty w następnym okresie.

Dług komplikuje sporo spraw, przede wszystkim nie jest możliwy do spłacenia z bieżącej działalności. Dzięki wprowadzonym oszczędnościom i zaangażowaniu kadry zarządzającej wypracowaliśmy środki finansowe na bieżącą działalność, ale nie udało się wypracować środków na spłatę kredytów i odsetek od kredytów.

W chwili objęcia przeze mnie funkcji Dyrektora SP ZZOZ zaczęliśmy realizować program oszczędnościowy. Udało się nam utrzymać bieżącą działalność bez zaciągania nowych zobowiązań, ale nadal mieliśmy do spłacenia dług, który powstał w latach ubiegłych. Tak naprawdę, to zadłużenie Szpitala datuje się na początek 2010 roku, które systematycznie wzrastało, a jego skutki odczuwane są do dzisiaj.

Niestety sytuacja finansowa Szpitala jest w obecnym czasie zagrożona również poprzez pomysł wprowadzenia umowy sanacyjnej. Umowa sanacyjna, a raczej skutki jej wprowadzenia to nic innego jak cicha likwidacja Szpitala. Spowoduje ogromną emigrację pracowników, co drastycznie obniży poziom opieki medycznej, a w następstwie odpływ pacjentów na rzecz innych placówek. W rezultacie SP ZZOZ w Kozienicach stanie się całkowicie nierentowny i podważy potrzebę istnienia placówki. Już w tej chwili płace personelu medycznego naszej placówki są niższe niż w pobliskich Szpitalach.

Systematyczny wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wyższe koszty zakupu usług między innymi takich jak: usługi pralnicze, przygotowanie posiłków, naprawy i konserwacja sprzętu medycznego, usługi informatyczne, odbiór odpadów medycznych etc. Podkreślenia wymaga, że wzrost kosztów nie jest waloryzowany przez płatnika- Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Działalność lecznicza w czasach pandemii COVID-19, stanowiła wyzwanie dla każdej placówki medycznej, chcącej utrzymać wysoki poziom świadczonych usług medycznych. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie doprowadziła do całkowitej zmiany w funkcjonowaniu Szpitala, jednak zmieniła priorytety oraz strategie inwestycyjne. Mierzenie się krajowego systemu ochrony zdrowia z kryzysami o charakterze migracyjnym oraz zagrożenia wojennego, zmieniający się czynnik inflacyjny były jednymi z najważniejszych wyzwań organizacyjnych, z jakimi konfrontował się SPZZOZ w Kozienicach, jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyzwaniem nie tylko medycznym lecz również organizacyjnym było zapewnienie określonej w decyzjach Wojewody Mazowieckiego łóżek szpitalnych wraz z oprzyrządowaniem, a ponadto opracowanie odpowiednich procedur, związanych z postępowaniem z pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 i unormowanie zasad bezpieczeństwa.
 
Konieczne jest zwrócenie uwagi na rosnące koszty eksploatacyjne, wzrost cen paliwa, ogrzewania i wyżywienia pacjentów. Rosnące koszty materiałów i prac budowlanych wywołały ogromne trudności w planowaniu lub przeprowadzaniu koniecznych remontów. Zarządzający szpitalami musieli mierzyć się z podwyżkami cen, związanymi z cyklicznie wzrastającym poziomem inflacji w Polsce.

W tym miejscu wskazujemy, że Budynek Szpitala ma ponad 40 lat, w związku z czym wymaga remontu wielu kluczowych instalacji, w tym całej struktury wodno- kanalizacyjnej. Jedną z najpilniejszych prac modernizacyjnych jest wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. Wymiana instalacji jest konieczna ze względu na zły stan techniczny rur, które są bardzo skorodowane. Z uwagi na zalegający osad wodorotlenku żelaza, rury mają przepustowość ok. 40%. W każdej chwili istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia awarii, której skala uniemożliwi funkcjonowanie szpitala.

Rosyjska inwazja na Ukrainę, międzynarodowe sankcje na Rosję, gwałtowny wzrost liczby uchodźców przybywających do Polski skutkowały znaczącą niepewnością dla polskiej gospodarki przez: pogorszenie nastrojów gospodarczych, obniżenie światowej dynamiki PKB, wzrost cen surowców, problemy w światowych łańcuchach dostaw, koszty przyjmowania przez Polskę uchodźców oraz wpływ transferów do uchodźców na krajową konsumpcję.

Należy wskazać, że w 2019 roku oprocentowanie kredytu wynosiło ok. 4,5%, w 2022 r. nastąpiła zmiana oprocentowania, osiągając poziom 11,3%.  W konsekwencji, zobowiązania Szpitala wzrosły z 6,5 mln do 16,4 mln rocznie. Wobec pracowników, dostawców, w związku z brakiem regularności w płatnościach, Szpital generuje stratę w wysokości 5-7 milionów złotych rocznie. Głównym obciążeniem jest spłata zadłużenia, powstałego w latach ubiegłych, którego obsługa systematycznie wzrasta. Podkreślenia wymaga, że wzrost inflacji spowodował wzrost cen dostaw od 30 % do nawet 100%. Szpital w czasie wzmożonego zapotrzebowania na świadczenia medyczne, w roku 2019, 2020 oraz 2021 r. prowadził bieżącą działalność bez zadłużenia.

W tym miejscu należy wskazać na powstałe dysproporcje w otrzymywanym wsparciu finansowym z samorządów terytorialnych, przez okoliczne placówki medyczne. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej w Pionkach otrzymał wsparcie od Samorządu Powiatu Radomskiego w wysokości około 50 mln zł. Dzięki wsparciu Powiatu Radomskiego Szpital w Iłży został oddłużony i wzmocnił swoją kondycję finansową jako przedstawiciel szpitali powiatowych. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu łącznie otrzymało wsparcie w kwocie 73,1 mln złotych, w tym środki powiatu Grójeckiego 32,2 mln zł, środki z samorządu woj. Mazowieckiego 25 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przeprowadzono przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz dokonano przebudowy dróg manewrowych, parkingów, chodników, przeprowadzono remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, tj. tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny oraz mobilne RTG. Również dzięki wsparciu w wysokości ponad 9 mln zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą mógł dokonać niezbędnej modernizacji i doposażenia oddziałów szpitalnych.

Pamiętajmy o przykładzie Szpitala w Rykach, który powinien stanowić punkt odniesienia odzwierciedlający skutki spóźnionej pomocy. Jedynie dzięki naciskom społecznym, dzięki wsparciu od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości ok. 25 milionów złotych udało się przywrócić jego niezakłócone funkcjonowanie, a mieszkańcy pozbawieni zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na ponad 2 lata, odzyskali swój Szpital.
 
Pomimo trudnej sytuacji finansowej na chwilę obecną nic nie zagraża Pacjentom, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych. Oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie wszystkim zgłaszającym się pacjentom. Również Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) oraz Pracownia Radiologii i USG pracują w pełnym zakresie.

Biorąc pod uwagę fakt braku wykwalifikowanej kadry medycznej na rynku świadczeń zdrowotnych, dzięki usilnym staraniom, udało się nam zatrudnić sporo pracowników medycznych, w tym głównie lekarzy specjalistów zza Wschodniej granicy. Dzięki ich zatrudnieniu mogliśmy zapewnić obsadę dyżurów w Pracowni Radiologii i USG oraz w SOR i NiŚOZ. W trudnym czasie pandemii i wzmożonego udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wystąpiła konieczność zawieszenia funkcjonowania oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, tak jak miało to miejsce w wielu placówkach w kraju. Spotykamy się
z bardzo pozytywnymi opiniami na temat ich pracy, z czego my również jesteśmy zadowoleni.

Dysponujemy doskonale wykwalifikowaną kadrą medyczną, nowoczesnym sprzętem medycznym dzięki czemu mamy bardzo dobrą opinię, spotykamy się na bieżąco z pochwałami, uznaniem, że pomimo wszystko wytrwaliśmy w tym trudnym okresie. Oprócz pozytywnych opinii otrzymaliśmy wiele tytułów, wyróżnień w Polsce, o których informowaliśmy. Jesteśmy zauważani nie tylko w województwie, ale również w kraju. SPZZOZ w Kozienicach podejmuje działania, mające na celu podniesienie poziomu świadczeń opieki medycznej i wytworzenie wśród pacjentów pozytywnych wrażeń z pobytu w szpitalu oraz chęci polecenia tej placówki.

Dzięki temu, że SP ZZOZ z powodzeniem uczestniczy w wielu konkursach, plebiscytach, uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów, staje się rozpoznawalny na rynku usług medycznych w całym kraju, jest lepiej postrzegany na rynku świadczeń zdrowotnych, dzięki czemu może ubiegać się o lepsze finansowanie

SPZZOZ w Kozienicach podejmuje działania, mające na celu podniesienie poziomu świadczeń opieki medycznej i wytworzenie wśród pacjentów pozytywnych wrażeń z pobytu w szpitalu oraz chęci polecenia tej placówki.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrekcji i Pracowników, pomimo wielu trudności, Szpital Powiatowy w Kozienicach nieustannie się rozwija. Dostrzegamy duże zainteresowanie udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi przez Pacjentów z całego województwa mazowieckiego, a nawet kraju. Oddziały zabiegowe cieszą się bardzo dobrą opinią wśród Pacjentów. W 2022 r. wykonano 3377 zabiegów operacyjnych ( w tym Blok Operacyjny 2148 oraz Trakt Porodowy- 148, sala operacyjna w Oddziale Otolaryngologii-1081 i inne). W 2023 r. liczba wykonanych zabiegów operacyjnych wzrosła do 4218 ( w tym Blok Operacyjny- 2687 oraz Trakt Porodowy- 110, sala operacyjna w Oddziale Otolaryngologii- 1260 i inne), zabiegów. Zabiegi operacyjne są wykonywane technikami małoinwazyjnymi z użyciem specjalistycznego sprzętu i materiałów. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem medycznym i zaangażowaną kadrą pracowniczą. Ponadto zapewniamy opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom i młodzieży, wsparcie w tym zakresie dla szkół i przedszkoli. Wspieramy rodziny z chorobą onkologiczną, nawiązujemy współpracę z innymi szpitalami i specjalistami, by poszerzyć i ulepszyć pomoc dla naszych Pacjentów. Naszym priorytetem jest zapewnienie niezachwianej działalności naszej placówki i dalszy rozwój jej usług. Dyrekcja stoi na stanowisku, że Szpital ma gwarantować jak najszerszą ofertę świadczeń medycznych.

SP ZZOZ w Kozienicach nieustannie się rozwija. Współpracujemy w dziedzinie onkologii ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii w Lublinie.  Czynnie wspieramy też studentów i absolwentów wielu uczelni medycznych m.in. z: Warszawy, Radomia, Lublina, w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.

W kwietniu 2024 roku nawiązaliśmy współpracę w zakresie termolezji, nowoczesnej metody leczenia przewlekłego bólu kręgosłupa, korzystającej z działania prądu, który może przewodzić wysokiej częstotliwości fale radiowe, od 300 do 500 kHz. To sprawdzona metoda leczenia bólu, np. kolana lub jego okolic, powodująca dużo większy komfort przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Redukcja bólu oznacza, że w przypadku innych urazów możliwe będzie rozpoczęcie właściwej rehabilitacji, którą do tej pory uniemożliwiał ból.
 
Dzięki usilnym staraniom Dyrekcji i naszych pracowników udało się pozyskać środki dla naszej placówki w zakresie ratownictwa medycznego na zakup trzech ambulansów, w tym: dwóch Ambulansów typu „C” oraz specjalistycznego ambulansu typu „B” wraz z dodatkowym wyposażeniem

Wprowadziliśmy, jako nieliczni w Polsce, zautomatyzowane apteczki oddziałowe, tj. wyspecjalizowane szafy lekowe zintegrowane z systemem informatycznym Szpitala. Zastosowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, oszczędności czasu lekarzy oraz pielęgniarek, zwiększy bezpieczeństwo i poziom obsługi pacjenta. Usprawni zarządzanie przepływem leków, materiałów medycznych, umożliwi również rejestrację materiałowych kosztów procedur medycznych, obniżając jednocześnie koszty oraz zapasy.

Pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, z chwilą zmiany Dyrekcji SP ZZOZ w Kozienicach w 2019 roku, udało się nam zrealizować inwestycje na około 50 mln zł. Najważniejsze to m.in.: zakup nowego tomografu komputerowego, mammografu, echokardiografu, respiratorów, kardiomonitorów. Przeprowadzono również szereg prac remontowo-modernizacyjnych: w tym remont sieci wodno – kanalizacyjnej, remont Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego, remont i przebudowa w obszarze Oddziału Zakaźnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Urologii, Oddziału Neurologii, itp. Została rozbudowana centralna instalacja tlenowa, pozyskano również urządzenia do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii. Uruchomiliśmy działalność poradni lekarza rodzinnego. Utworzyliśmy: Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych, Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, od 01 czerwca 2021 roku Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ponadto POZ został przeniesiony z budynku głównego Szpitala do nowo – wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Z oraz Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy do nowo – wyremontowanych pomieszczeń Budynku „Z” na II i III piętro. W ZPO udało się nam zwiększyć ilość miejsc z 28 do 50. Pacjenci przebywający w ZPO mogą korzystać z nowo wybudowanej Altanki, znajdującej się przy Budynku „Z”, gdzie mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu

Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego. Niestety, w tym również przypadku, musieliśmy liczyć tylko na własne siły, ponieważ Zarząd Powiatu Kozienickiego uznał, że z braku możliwości zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu Kozienickiego na wspomniany projekt, przystąpienie SP ZZOZ do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia może mieć miejsce w przypadku zabezpieczenia środków własnych SP ZZOZ w razie niedofinansowania wniosku w 100% ze środków Funduszu Medycznego. Zgodnie z Regulaminem konkursu szpitale wnioskujące o środki mogły ostatecznie otrzymać dofinansowanie niższe niż 100%.

Jak już wcześniej informowaliśmy, podjęliśmy starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego, niestety odwlekanie w czasie podjęcia tak ważnych decyzji utrudniło nam realizację wielu zadań. Planujemy uruchomić Pracownię Rezonansu Magnetycznego w sierpniu tego roku.

W przeprowadzonym w 2023 roku badaniu satysfakcji pacjenta we wszystkich medycznych komórkach organizacyjnych, pacjenci korzystający z naszych usług ocenili bardzo dobrze pobyt w SP ZZOZ w Kozienicach – 97,56% pacjentów dało ocenę pozytywną. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost zadowolenia o ok. 6%.

W nawiązaniu do propozycji wszczęcia postępowania sanacyjnego Dyrekcja SPZZOZ w Kozienicach stoi na stanowisku, że jego przeprowadzenie przyniesie jedynie negatywne skutki dla funkcjonowania Szpitala. Kierownictwo Szpitala jak i władze samorządowe prowadzące Szpital nie będą miały żadnego wpływu na restrukturyzowany podmiot, jak również na wybór osoby pełniącej funkcję nadzorcy sanacyjnego, za którego pracę SP ZZOZ Kozienice będzie musiał zapłacić z własnych środków finansowych. Wyznaczony nadzorca, bez żadnej odpowiedzialności będzie miał możliwość zaciągnięcia nowych zobowiązań, a w konsekwencji dojdzie do zamknięcia  oddziałów. Wykwalifikowany personel medyczny, w tym lekarze i pielęgniarki podejmą decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia na podmiot o ustabilizowanej sytuacji prawnej. Nie możemy do tego dopuścić. Stanowczo nie zgadzamy się w tych trudnych czasach dla nas wszystkich, na jakiekolwiek zmniejszenie dostępności do świadczeń medycznych. Sanacja odbije się niekorzystnie na naszym poczuciu bezpieczeństwa, a ostatecznie także na naszym zdrowiu. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i życia olbrzymiej rzeszy pacjentów, będących pod opieką SP ZZOZ w Kozienicach stanowią dla nas priorytet.

Po podjęciu postępowania sanacyjnego istnieje zagrożenie naruszenia zasad trwałości w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu niezbędnego sprzętu oraz adaptacją pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego warto przypomnieć, że SPZZOZ w Kozienicach jako Beneficjent będzie zobowiązany do  dokonania zwrotu dofinansowania, w przypadku naruszenia trwałości projektu w przypadku:
1) zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
2) zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
3) nastąpienie istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Warto podkreślić, że bez wsparcia Organu Założycielskiego, samorządów lokalnych oraz społeczeństwa, nie uda się utrzymać bieżącej działalności.

Zdaniem Dyrekcji należy poszukiwać alternatywnych rozwiązań niż samo przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, które może tylko zaszkodzić działalności Szpitala. Postępowanie sanacyjne ograniczy możliwości pozyskania finansowania przez Szpital, co w konsekwencji ograniczy możliwość dokapitalizowania SP ZZOZ przez inwestorów zewnętrznych, z którymi dotychczas prowadzono negocjacje. W ocenie Dyrekcji efektywniejszym rozwiązaniem będzie prowadzenie postępowania ugodowego, pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł. Nie będzie to możliwe bez wsparcia finansowego
ze strony Samorządu Terytorialnego.

Jesteśmy już po wyborach. Pragniemy serdecznie podziękować Radzie Powiatu Kozienickiego za współpracę i pomoc w realizacji zadań wspierających funkcjonowanie Szpitala, a w szczególności: Waldemarowi Banasiowi, Markowi Kucharskiemu, Henrykowi Plakowi, Stanisławowi Orzechowskiemu, Waldemarowi Witkowskiemu, Mirosławowi Górce, Andrzejowi Jungowi,  Małgorzacie Siekut, Zbigniewowi Sitkowskiemu, Grzegorzowi Sotowskiemu.  Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom samorządowym. Życzymy satysfakcji z pełnionych funkcji oraz wytrwałości w dążeniu celu. Mamy nadzieję, że rozwiązanie problemów Szpitala będzie stanowiło priorytet dla władz samorządowych.
 
 
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ORAZ DNIA OPIEKUNA MEDYCZNEGO
 

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [04.04.2024]
 
Szanowni Państwo!
 
Jak już informowaliśmy, pomimo trudnej sytuacji finansowej na chwilę obecną nic nie zagraża Pacjentom, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych. Oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie wszystkim zgłaszającym się pacjentom. Również Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) oraz Pracownia Radiologii i USG pracują w pełnym zakresie.
 
Naszym zdaniem, pomimo nacisków ze strony Organu Założycielskiego istnieje możliwość rozwiązania problemów finansowych naszej placówki bez konieczności przeprowadzenia postepowania sanacyjnego w tym likwidacji oddziałów. Dyrekcja stoi na stanowisku, że Szpital ma gwarantować jak najszerszą ofertę świadczeń medycznych. Dzięki naszym usilnym staraniom po 15 kwietnia 2024 roku uruchomimy Poradnię Leczenia Bólu, a od lipca 2024 roku planujemy uruchomić Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Nieustannie podejmujemy działania, mające na celu podniesienie poziomu świadczeń opieki medycznej i wytworzenie wśród Pacjentów pozytywnych wrażeń z pobytu w Szpitalu oraz chęci polecenia tej placówki.
 
Jednakże bez wsparcia Organu Założycielskiego, samorządów lokalnych oraz społeczeństwa, nie uda się dalej rozszerzać oferty udzielanych świadczeń. Zadaniem Samorządów jest kierowanie się dobrem wspólnym lokalnej społeczności, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne i dysponowanie posiadanymi środkami w ten sposób, aby wspomóc działalność Szpitala i zapewnić jego niezakłócone funkcjonowanie.
 
Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem prowadzenia postępowania ugodowego, pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł. W latach 1999-2006, kiedy pełniłem funkcję Starosty z sukcesem został przeprowadzony proces oddłużania Szpitala przez Starostwo Powiatowe. Wierzymy, że po pojawieniu się inicjatywy ze strony Organu Założycielskiego uda się powtórzyć ten proces dzięki wsparciu Samorządu Miasta i Gminy Kozienice, który jest gotowy uczestniczyć w rozwiązaniu problemów Szpitala.
 
W tym miejscu należy wskazać pozytywny wpływ wsparcia finansowego ze strony samorządów terytorialnych dla okolicznych placówek medycznych. Przykładem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej w Pionkach, który otrzymał wsparcie od Samorządu Powiatu Radomskiego w wysokości około 50 mln zł. Dzięki wsparciu Powiatu Radomskiego również Szpital w Iłży został oddłużony i wzmocnił swoją kondycję finansową jako przedstawiciel szpitali powiatowych.
 
Pamiętajmy również o przykładzie Szpitala w Rykach, który powinien stanowić punkt odniesienia odzwierciedlający skutki spóźnionej pomocy. Jedynie dzięki naciskom społecznym, dzięki wsparciu od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości ok. 25 milionów złotych udało się przywrócić jego niezakłócone funkcjonowanie, a mieszkańcy pozbawieni zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na ponad 2 lata, odzyskali swój Szpital.
 
Zawsze uważałem, że wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i życia olbrzymiej rzeszy pacjentów, będących pod opieką SPZZOZ w Kozienicach powinny stanowić priorytet nie tylko dla Zarządzających Szpitalem, ale również dla samorządowców. Dziękujemy niektórym Radnym Powiatu Kozienickiego, którzy otwarcie wyrażają wsparcie dla naszej placówki. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Waldemara Banasia.
 
Nadal wierzę, że pomimo różnic, wspólnie z samorządem lokalnym uda się nam wypracować kompromis w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezakłóconego udzielania świadczeń zdrowotnych w naszym regionie.
 
Pragniemy podziękować darczyńcom, Paniom z Grabowa n. Pilicą które odwiedziły Oddział Pediatryczny w okresie przedświątecznym z podarunkami dla małych pacjentów.
 
 
 
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • Życzenia Wielkanocne 2024
 
 

 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [28.03.2024]
 
Szanowni Państwo!

Informujemy, że pomimo trudnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Kozienicach udziela świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie. Obecnie nic nie zagraża Pacjentom, korzystającym ze świadczeń zdrowotnych w naszej placówce. Oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna. Również Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) oraz Pracownia Radiologii i USG pracują w pełnym zakresie.

Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach  wpisując w zeznaniu podatkowym (PIT) numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy: „Szpital Kozienicki”.

Jednocześnie informujemy, że istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki: VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule należy wpisać: darowizna.
 
 

Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 
 • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET [08.03.2024]
 

 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [07.03.2024]
 
Szanowni Państwo!
 
Wielokrotnie przedstawialiśmy sytuację finansowo-ekonomiczną naszej placówki. Zapewniam, że od czasu objęcia funkcji Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach dokładam wszelkich starań, by Szpital nie został przekształcony w spółkę prawa handlowego i nie przeszedł w ręce podmiotu zewnętrznego. Jeszcze raz przypominam, że według stanu na koniec I kwartału 2019 roku, kiedy obejmowałem stanowisko Dyrektora, zadłużenie wynosiło 68 mln. PLN, w tym kredyty krótkoterminowe, tzw. „chwilówki” na kwotę ok. 30 mln PLN oraz przeterminowane faktury na kwotę ok. 13 mln PLN.  
 
W nawiązaniu do pojawiających się negatywnych komentarzy godzących w moje dobre imię, obciążających mnie odpowiedzialnością za zadłużanie Szpitala zapewniam, że priorytetem dla mnie jest zawsze dobro pacjentów i pracowników, a wszelkie decyzje dotyczące zarządzania oparte były na doświadczeniu i posiadanej wiedzy, co zostało potwierdzone przez zewnętrzną kancelarię doradców restrukturyzacyjnych, która z inicjatywy Zarządu Powiatu Kozienickiego przeprowadziła postępowanie w zakresie sporządzenia planu naprawczego dla SP ZZOZ w Kozienicach. Analiza dokumentacji trwająca od grudnia 2023 r. do marca 2024 r. wykazała, że trudna sytuacja SP ZZOZ w Kozienicach nie jest jednostkowa i nie wynika ze złego zarządzania przeze mnie. Szpital od lat boryka się z zadłużeniem, które stara się spłacać w miarę możliwości, jednakże przychód, który uzyskuje, nie pokrywa wszystkich kosztów bieżącej działalności, co powoduje powstawanie nowych zadłużeń. Niezależni eksperci uznali, że głównym obciążeniem dla Szpitala jest spłata zadłużenia, powstałego w latach ubiegłych, którego obsługa systematycznie wzrasta.  
 
Tak naprawdę, to zadłużenie Szpitala datuje się na początek 2010 roku i systematycznie wzrasta, a jego skutki odczuwane są do dzisiaj. Poza tym wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach. W 2019 r. oprocentowanie kredytu wynosiło ok. 4,5%, w 2022 r. osiągnęło poziom 11,3%. Poziom inflacji spowodował wzrost cen dostaw – od 30% do nawet 100%. Ponadto w obecnej sytuacji rynkowej brak kadry medycznej i nakazowy system wynagradzania oraz brak pełnego pokrycia finansowego stanowi w zasadzie największe zagrożenie dla funkcjonowania Szpitala. Stwierdzono również, że SP ZZOZ może się poszczycić: doświadczoną kadrą kierowniczą, stosunkowo szerokim zakresem świadczonych usług w zdefiniowanym profilu działalności placówki,  ugruntowaną pozycją na rynku, wysokim standardem oferowanych usług, oraz determinacją we wprowadzaniu zmian. Bezpośrednim natomiast zagrożeniem dla SP ZZOZ w Kozienicach jest: brak środków na finansowanie zmian, potrzeba inwestycji w przestarzałą infrastrukturę, brak możliwości wygenerowania własnych środków finansowych na potrzebne inwestycje, problemy z płynnością finansową, wysoki poziom zadłużenia, ujemny kapitał własny, ograniczone możliwości zaciągania pożyczek. Zauważono również zarówno zagrożenia jak i szanse.
 
Pomimo przeprowadzonego postępowania audytowego, obejmującego całokształt działalności naszej placówki przez niezależny, profesjonalny podmiot, SP ZZOZ w Kozienicach jest nadal kontrolowany przez Organ Założycielski.

Niestety, w obecnej sytuacji istnieje realne zagrożenie kontynuacji działalności Szpitala. Bez wsparcia Organu Założycielskiego, samorządów lokalnych oraz społeczeństwa, nie uda się utrzymać bieżącej działalności.
 
Wiele placówek medycznych wskazuje, że ich sytuacja ekonomiczna dramatycznie pogarsza się. Przykład Szpitala Powiatowego w Rykach powinien stanowić punkt odniesienia odzwierciedlający skutki spóźnionej pomocy.
 
Podmioty lecznicze, które dotychczas były „na plusie” lub wychodziły na zero – zaczynają generować długi. Koszty prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze stale rosną, wpływają na to rosnące roszczenia pracownicze, zwiększone rachunki za prąd, wywóz odpadów medycznych czy rosnące ceny wyrobów medycznych. Niestety, stawki płacone przez NFZ zdecydowanie nie pokrywają wzrostu tych kosztów. Różnice między stawkami, jakie otrzymują placówki za leczenie, a realnymi kosztami są coraz bardziej jaskrawe.
 
Zarządzanie tak dużym i złożonym organizacyjnie podmiotem medycznym stanowi wyzwanie i wymaga ciągłego, pełnego zaangażowania, lecz daje mi wiele satysfakcji. Pamiętajcie, że SP ZZOZ w Kozienicach jest dobrem wspólnym każdego mieszkańca naszego regionu. Należy pamiętać, że w tych trudnych dla nas wszystkich czasach, jakiekolwiek zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, odbiłoby się niekorzystnie na poczuciu bezpieczeństwa, a ostatecznie także na naszym zdrowiu. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i życia olbrzymiej rzeszy pacjentów, będących pod opieką SP ZZOZ w Kozienicach, powinny stanowić priorytet dla każdego z nas.

Pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej informujemy, że oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wszystkim zgłaszającym się pacjentom. Również Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) oraz Pracownia Radiologii i USG pracują w pełnym zakresie.
 
Z uwagi na trwający czas rozliczania podatku dochodowego, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dla SP ZZOZ w Kozienicach, w zeznaniu podatkowym wpisujemy Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki. Każda, nawet najmniejsza pomoc - ma znaczenie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszelką otrzymaną pomoc od przedsiębiorców i osób prywatnych. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie materialne i finansowe. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami utrzymamy SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych.
 
Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SPZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe: VeloBank SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 pod nr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.
 
 

Z OKAZJI  DNIA KOBIET


 PRAGNĘ WSZYSTKIM PANIOM ŻYCZYĆ SPEŁNIENIA MARZEŃ,


POGODY DUCHA, DUŻO UŚMIECHU, SZCZĘŚCIA I RADOŚCI

 
 
 

Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SP ZZOZ w KOZIENICACH [20.02.2024]

Nie tak dawno minął rok 2023, to był trudny rok dla nas wszystkich. Przyniósł zarówno negatywne, jak i pozytywne chwile dla każdego z nas, wraz z wieloma radościami i porażkami.

Jednakże, pomimo bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej naszej placówki, w SP ZZOZ Kozienice pracowaliśmy, służyliśmy i rozwijaliśmy się dla każdego z Was. Każdy z naszych pacjentów, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało, jest naszym bogactwem. Doceniamy każdego z Was i robimy wszystko, co możliwe, a czasem niemożliwe, aby Wasze zdrowie służyło Wam jak najlepiej, a byłoby to niemożliwe bez bliskiej interakcji pacjent-lekarz-pacjent. I jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi, że mamy w naszym zespole takich pracowników, na których każdy z Was może w pełni polegać i którym możecie powierzyć to, co najcenniejsze – zdrowie.

My, to nasi wspaniali pracownicy SP ZZOZ Kozienice, którzy pozostali wierni swojej służbie dla systemu opieki zdrowotnej w każdej sytuacji. Bez nich nie byłoby Was, bez Was nie byłoby Nas. Wszystko na tym świecie i w tym systemie jest ze sobą powiązane. W roku 2023, jak w latach ubiegłych, również zostaliśmy zauważeni w Polsce, otrzymaliśmy sporo nagród i wyróżnień.
 
W dniu 14 listopada 2023 roku w imieniu Organizatorów Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oraz Rady Kongresowej SP ZZOZ w Kozienicach otrzymał Tytuł Laureata Polskiej Nagrody Jakości.
 
Natomiast w Plebiscycie Hipokrates 2023 nasza placówka drugi rok z rzędu zajęła II miejsce w kategorii najlepszy Szpital w Województwie Mazowieckim. Ale sam Szpital jest niczym bez niesamowitych ludzi, którzy w nim pracują.
 
Oprócz nominacji Szpitala, 5 naszych pracowników zdobyło nagrody w różnych dziedzinach. Lekarze: Mariusz Kurman zajął III miejsce w Województwie Mazowieckim w nominacji Ortopeda Roku, najlepszy pediatra w powiecie kozienickim Pan Czesław Czechyra zajął IV miejsce w Województwie Mazowieckim w nominacji Pediatra Roku, w kategorii - najlepszy lekarz rodzinny Powiatu Kozienickiego I miejsce zajęła Pani Lidia Miśkiewicz-Olejarczyk. Najlepszą pielęgniarką Powiatu Kozienickiego została Pani Maria Ewa Wiśniewska, która zajęła również III miejsce w Województwie Mazowieckim w kategorii -  Pielęgniarka Roku oraz ratownik medyczny SOR Pan Aleksei Deriabin zajął II miejsce w Województwie Mazowieckim w nominacji Ratownik Medyczny Roku.
 
Oni są dla nas wszystkim! Dopóki tacy ludzie istnieją, my też istniejemy. Są naszym wsparciem i gwarancją sukcesu. Jesteśmy dumni z naszych pracowników. Żaden inny Szpital w Polsce nie może pochwalić się tak dużą liczbą pracowników nominowanych i nagrodzonych. Procentowo w stosunku do nominowanych w Plebiscycie HIPOKRATES - 2023 możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy najlepsi w Polsce! A to wszystko dzięki Wam wszystkim!
 
Dzięki temu, że z powodzeniem uczestniczymy w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju naszej placówki.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, w zakresie onkologii nawiązaliśmy współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii w Lublinie. Świadczenia z zakresu onkologii są finansowane bez limitu. Pacjenci SP ZZOZ Kozienice mają możliwość leczenia w w/w placówkach oraz w naszym Szpitalu przez lekarzy pracujących w w/w klinikach. W związku z powyższym zdecydowanie wzrosła u nas ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych.
 
Obecnie otrzymaliśmy ofertę współpracy od Dr Wojciecha Czyżewskiego i Dr Jakuba Litaka w zakresie termolezji. Termolezja to nowoczesna metoda leczenia przewlekłego bólu kręgosłupa, korzystająca z działania prądu, który może przewodzić wysokiej częstotliwości fale radiowe, od 300 do 500 kHz. To sprawdzona metoda leczenia bólu, np. kolana lub jego okolic, powodująca dużo większy komfort przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Redukcja bólu oznacza, że w przypadku innych urazów możliwe będzie rozpoczęcie właściwej rehabilitacji, którą do tej pory uniemożliwiał ból.
 
Współpracujemy z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.
 
Dzięki usilnym staraniom Dyrekcji i naszych pracowników udało się pozyskać środki dla naszej placówki w zakresie ratownictwa medycznego na zakup Ambulansu typu C oraz specjalistycznego ambulansu typu „B” wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 
Wprowadziliśmy, jako nieliczni w Polsce, zautomatyzowane apteczki oddziałowe, tj. wyspecjalizowane szafy lekowe zintegrowane z systemem informatycznym Szpitala. Zastosowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, oszczędności czasu lekarzy oraz pielęgniarek, zwiększy bezpieczeństwo i poziom obsługi pacjenta. Usprawni zarządzanie przepływem leków, materiałów medycznych, umożliwi również rejestrację materiałowych kosztów procedur medycznych, obniżając jednocześnie koszty oraz zapasy.
 
Pragniemy serdecznie podziękować za wszelką otrzymaną pomoc od przedsiębiorców i osób prywatnych. Nadal potrzebujemy wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc w obliczu trudnej sytuacji finansowej jest na wagę złota, dlatego liczymy na dalszą współpracę i zachowanie SP ZZOZ w Kozienicach na liście potencjalnych beneficjentów, aby umożliwić jego dalsze niezakłócone funkcjonowanie. Jestem głęboko przekonany,
że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Przypominamy Państwu, że można wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko) (1,5%), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki. W ubiegłym roku udało się nam otrzymać z PIT około 17 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że nasza placówka w tym roku spotka się z większa hojnością darczyńców.
 
 
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.
 
 
Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SPZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe: VeloBank S.A. – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH
nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 pod nr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.
 
Przypominamy wszystkim udającym się do SP ZZOZ w Kozienicach o zastosowanie się do zaleceń sanitano-epidemiologicznych (maseczka, dezynfekcja rąk).
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach


 
 
 • INFORMACJA [14.02.2024]
 
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego dla SP ZZOZ w Kozienicach. Potrzeby Szpitala Powiatowego w Kozienicach są bardzo duże. Każda, nawet najmniejsza pomoc, ma znaczenie.
 

Wystarczy w zeznaniu podatkowym (PIT) wpisać numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy: „Szpital Kozienicki”.

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki:

 

VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule należy wpisać: darowizna.

 

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ I OKAZANE WSPARCIE.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [13.02.2024]
 
Informujemy, że pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) oraz Pracownia Radiologii i USG udzielają świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie.
 
Pragniemy poinformować, że dzięki usilnym staraniom pracowników, Laboratorium Analityczne Centralne w grudniu 2023 uzyskało świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskim Międzylaboratoryjnym Systemie Jakości Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej i Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMIKRO oraz świadectwo programu zewnętrznej oceny w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań za 2023 rok wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej.
 
Pozyskanie powyższych Świadectw uprawnia naszą placówkę do ubiegania się o pozyskanie dodatkowo 1% środków finansowych od wysokości wynegocjowanego kontraktu z NFZ.
 
SP ZZOZ w Kozienicach podejmuje działania, mające na celu podniesienie poziomu świadczeń opieki medycznej i wytworzenie wśród pacjentów pozytywnych wrażeń z pobytu w Szpitalu oraz chęci polecenia naszej placówki. Jak już wcześniej informowaliśmy, podjęliśmy starania w celu uruchomienia Pracowni Rezonansu Magnetycznego. W ramach przeprowadzonego konkursu ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Aura Medic Sp. z o.o., która wprowadzi do oferty SP ZZOZ w Kozienicach tę nowoczesną, nieinwazyjną metodę obrazowania. Badanie rezonansu magnetycznego nie wymaga użycia szkodliwego dla zdrowia promieniowania jonizującego i jest całkowicie bezpieczne dla Pacjenta.
 
We wszystkich medycznych komórkach organizacyjnych od 01 października do 30 listopada 2023 roku przeprowadziliśmy badanie satysfakcji pacjenta wśród pacjentów korzystających z naszych usług. Respondenci ocenili bardzo dobrze pobyt w SP ZZOZ w Kozienicach – 97,56% pacjentów dało ocenę pozytywną. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost zadowolenia o ok. 6%.
 
Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji oraz pracowników SP ZZOZ w Kozienicach, udało się pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie, doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu.
 
Przypominamy wszystkim udającym się do SP ZZOZ w Kozienicach o zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie naszej placówki i stosowanie się do zaleceń sanitano-epidemiologicznych (maseczka, dezynfekcja rąk).
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
  • INFORMACJA [30.01.2024}

   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w listopadzie 2023r. pozyskał od Ministerstwa Zdrowia- z Funduszu Medycznego środki na zakup w 2024 r. ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem w kwocie 600 000,00 zł.  Dzięki pozyskanym środkom Szpital przeprowadził postępowanie na zakup powyższego ambulansu i wyłoni Wykonawcę.
 

 

 

 

 

 • ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA [2023]
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [14.11.2023]

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [06.11.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że mimo bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
W związku z dochodzącymi do nas informacjami o rosnącej liczbie zakażeń wirusowych w naszym kraju, szczególnie grypy, COVID-19 i RSV, dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń poprzez zachowanie zasad reżimu sanitarnego.
 
Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych lub mieszkające z takimi osobami proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności, a w celu prewencji rozprzestrzeniania się zakażeń wirusowych w czasie pobytu w SP ZZOZ w Kozienicach zalecane jest noszenie maseczek i dezynfekcja rąk. Natomiast osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie proszone są o  zgłaszanie się do lekarza pierwszego kontaktu (POZ).
 
W dobie zakażeń wirusowych niewątpliwym atutem jest posiadanie przez SP ZZOZ w Kozienicach Oddziału Zakaźnego oraz Poradni Chorób Zakaźnych. W okresie pandemii COVID-19 nasz Oddział Zakaźny stanął na wysokości zadania, z pełnym zaangażowaniem niósł pomoc pacjentom zakażonym. Należy podkreślić, że brak wyodrębnionego w strukturze Szpitala Oddziału Zakaźnego znacząco wydłużyłby proces diagnostyczny pacjentów zakażonych, a tym samym spowodowałby rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Apelujemy do wszystkich odwiedzających pacjentów w naszej placówce o zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie SP ZZOZ w Kozienicach i stosowanie się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (maseczka, dezynfekcja rąk).
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [13.10.2023]

Szanowni Państwo

W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele komentarzy na temat sytuacji finansowej SP ZZOZ Kozienice oraz mojego kandydowania w wyborach do Sejmu RP z ramienia Nowej Lewicy, chciałbym poinformować o bieżącej sytuacji finansowej naszej placówki oraz przybliżyć Państwu problemy, z jakimi na co dzień muszą się borykać zarządzający placówkami medycznymi, a w szczególności szpitalami powiatowymi. Moje kandydowanie do Sejmu RP nie koliduje i nie będzie kolidować z pełnieniem funkcji Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach. Postanowiłem kandydować w wyborach do Sejmu RP z listy Nowej Lewicy, ponieważ przedstawiony program przez Nową Lewicę „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” jest mi najbardziej bliski, a jego realizacja w przyszłości może rozwiązać wiele problemów, z którymi borykamy się na co dzień, tu nie chodzi tylko o zarządzających placówkami medycznymi, ale przede wszystkim liczy się dla nas bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. Na Konferencji Nowej Lewicy mówiłem o sytuacji służby zdrowia i proponowanych zmianach.

Zarządzanie tak dużą jednostką, jaką jest nasza placówka jest bardzo trudne. Na co dzień borykam się z wieloma problemami. Głównym problemem jest bardzo trudna sytuacja finansowa zarządzanego przeze mnie Szpitala. Według stanu na koniec I kwartału 2019 roku zadłużenie było na kwotę 68 mln. PLN, w tym kredyty krótkoterminowe, tzw. „chwilówki” na kwotę ok. 30 mln PLN oraz przeterminowane faktury na kwotę ok. 13 mln PLN. SP ZZOZ Kozienice miał duże problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W chwili obecnej udaje się nam utrzymać działalność bieżącą, pomimo spłacania zadłużenia wraz z odsetkami. Wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach. Na trudną sytuację finansową mają również wpływ wysokie koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, w 2021 roku spłaciliśmy ponad 6,5 mln zł. zadłużenia wraz z odsetkami, natomiast w 2022 roku ponad 16,4 mln. zł.. Szpital generuje stratę w wysokości 5-7 milionów złotych rocznie. Podkreślenia wymaga, że wzrost inflacji spowodował wzrost cen dostaw- od 30 % do nawet 100%. Pomimo tego Szpital w czasie wzmożonego zapotrzebowania na świadczenia medyczne, w roku 2019, 2020 oraz 2021 r. prowadził bieżącą działalność bez zadłużenia.

Przyczyny generowania zobowiązań wymagalnych są złożone, niemniej jednak na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Szpitala w ostatnich latach (2019-2022) nałożyły się z jednej strony wydatki poniesione na odpowiednie zabezpieczenia, modyfikacje infrastrukturalne, zakup sprzętu do walki z pandemią czy coroczna podwyżka wynagrodzenia dla pracowników, a z drugiej także potencjalne straty, związane z niewykonaniem umowy z płatnikiem (odwołane/przełożone zabiegi, niewykonanie ryczałtu).

Trudna sytuacja finansowa nie dotyczy tylko zarządzanego przeze mnie Szpitala, dotyczy prawie wszystkich szpitali w Polsce.

Wiele placówek wykazuje, że ich sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Nawet te, które przez lata były "na plusie" lub wychodziły na zero, teraz generują długi. Koszty działalności podmiotów leczniczych stale rosną, istnieje konieczność podwyżki pensji, znacznie więcej kosztują choćby prąd, wywóz medycznych odpadów, czy wyroby medyczne. A podwyższone stawki płacone przez NFZ zdecydowanie wzrostu tych kosztów nie pokrywają. Różnice między stawkami, jakie dostają placówki za leczenie, a realnymi kosztami są coraz bardziej jaskrawe.

Od lat prawidłowe funkcjonowanie szpitali publicznych w Polsce ograniczone jest przez szereg czynników. Podstawowym zjawiskiem utrudniającym rozwój szpitali jest ich pogarszająca się sytuacja finansowa, przejawiająca się głównie rosnącym zadłużeniem.

Zgodnie z raportem Związku Powiatów Polskich statystycznie wszystkie szpitale powiatowe się zadłużają. Otrzymywanie środków z NFZ bardzo ogranicza możliwości komercyjnego wykorzystywania majątku i zdobywania środków z innych źródeł. Taki model powoduje zadłużanie się powiatowych jednostek służby zdrowia w Polsce.

Zadłużenie polskich szpitali wynosi już prawie 20 mld zł i jest to kwota, której nie da się zredukować bez fundamentalnych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia. Zadłużenie dotyczy zarówno małych szpitali, jak i tych największych, klinicznych, co potwierdza tezę, że jest to problem systemowy. Nie wynika on ze złego zarządzania konkretną placówką, położeniem czy wielkością szpitala. Lata zaniedbań oraz brak odpowiedniej i przejrzystej organizacji w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia, doprowadziły do dramatycznej sytuacji i walki o utrzymanie płynności finansowej.

Przykładowo moim zdaniem niezbędne są działania zmierzające do zahamowania zjawiska zadłużania szpitali powiatowych takie jak: ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników najwyższego szczebla medycznego, uproszczenie zasad zatrudniania obcokrajowców, pełen zwrot za nadwykonania oraz zmiany w sposobie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Mając na względzie trudną sytuację szpitali powiatowych, przeprowadzenie reformy systemowej jest niezbędne, aby umożliwić ich dalsze niezakłócone funkcjonowanie i zabezpieczenie lokalnych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli stanowi najwyższą wartość, chronioną konstytucyjnie i obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Dlatego kierując się bezpieczeństwem i dobrem mieszkańców Powiatu Kozienickiego oraz mieszkańców całego kraju, apeluję o wprowadzenie systemowych rozwiązań, w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną szpitali powiatowych, w tym SP ZZOZ w Kozienicach.

 
Pomimo tak trudnej sytuacji finansowej udało się w od I kwartału 2019 roku zrealizować wiele udanych zakupów i inwestycji:

 1. Zakupiliśmy nowy tomograf komputerowy, mammograf, echokardiograf, respiratory, kardiomonitory.
 2. Przeprowadziliśmy szereg prac remontowo-modernizacyjnych: w tym remont sieci wodno – kanalizacyjnej, remont Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego, remont i przebudowa w obszarze Oddziału Zakaźnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Urologii, Oddziału Neurologii, itp. Została rozbudowana centralna instalacja tlenowa, pozyskano również urządzenia do prowadzenia wysokoprzepływowej  tlenoterapii. Uruchomiliśmy działalność poradni lekarza rodzinnego.
 3. Utworzyliśmy: Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych, Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, od
 4. Utworzyliśmy z dniem 01 czerwca 2021 roku Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Pomimo utrudnień w pozyskaniu specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii na rynku medycznym dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Udało się nam również pozyskać terapeutę środowiskowego, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku rodzinnym i społecznym.
 5. Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem.
 6. Z dniem 01 grudnia 2019 roku uruchomiliśmy POZ. Następnie POZ został przeniesiony z budynku głównego Szpitala do nowo – wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Z.
 7. Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy z dniem 3  czerwca 2022 roku został przeniesiony do nowo – wyremontowanych pomieszczeń Budynku „Z” na II i III piętro. W ZPO udało się nam zwiększyć ilość miejsc z 28 do 50. Pacjenci przebywający w ZPO mogą korzystać z nowo wybudowanej Altanki, znajdującej się przy Budynku „Z”, gdzie mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 8. W 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu finansowanego z UE „Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii”. Uruchomiliśmy Pracownie Endoskopii, gdzie wykonywane są gastroskopie, kolonoskopie, cystoskopie, itp,
 9. Z początkiem roku 2022 przystąpiliśmy do programu podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po złożeniu kilku wniosków i przejściu kolejnych etapów dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 000,00 zł brutto.
 10. SP ZZOZ w Kozienicach jest na etapie końcowego wdrażania projektu „Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków. W oddziałach szpitalnych zamontowane są automatyczne szafy apteczne do wydawania leków zintegrowane z systemem szpitalnym HIS AMMS ASSECO.
 11. W związku z deficytem wykwalifikowanej kadry medycznej w Polsce, dzięki usilnym staraniom udało się nam zatrudnić sporo pracowników medycznych, w tym głównie lekarzy specjalistów zza Wschodniej granicy. Pozyskanie kadry medycznej ze wschodu umożliwiło nam zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych. Nie musimy zawieszać funkcjonowania oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych tak jak dzieje się w wielu innych placówkach w kraju.
 12. Nawiązaliśmy  współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Pacjenci SP ZZOZ Kozienice mają możliwość leczenia w w/w placówkach oraz w naszym Szpitalu przez lekarzy pracujących w w/w klinikach. W związku z powyższym zdecydowanie wzrosła u nas ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych.
 13. Współpracujemy również z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.
 14. Z dniem 20 marca 2023 roku wznowiliśmy działalność Oddziału Neurologii.
 15. Z dniem 01 października 2023 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce poszerzyliśmy ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej.
 16. Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach, przy moim dużym wsparciu, udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.
 
Możemy się również pochwalić wieloma certyfikatami, nagrodami wyróżnieniami, udziałem w wielu konkursach:

 1. W 2020 roku wygrałem Plebiscyt na Osobowość Roku 2020 w kategorii "Polityka, samorządność i społeczność lokalna" między innymi za sprawne kierowanie placówką w czasie pandemii koronawirusa i przeprowadzenie w 2020 roku remontu bloku operacyjnego oraz traktu porodowego i oddziału neonatologii w Powiecie Kozienickim, następnie w Województwie Mazowieckim. Na szczeblu krajowym otrzymałem 5 miejsce.
 2. W 2022 roku SP ZZOZ w Kozienicach otrzymał certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” przyznany przez Radę Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” w imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu dla SP ZZOZ Kozienice. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” nasza placówka otrzymała jako jedyny szpital powiatowy na Mazowszu oraz jako jeden z pięciu szpitali powiatowych w kraju. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.
 3. Uzyskanie prestiżowego tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” przyznanego na podstawie decyzji Kapituły Programu „SYMBOL 2022”. Organizatorzy wchodzący w skład Kapituły Programu „SYMBOL 2022”: PubliCity Media Group, wydawca Monitora Biznesu, Monitora Rynkowego oraz serwisu Monitor Rynkowy potwierdzili przestrzeganie przez naszą placówkę wszelkich standardów w celu utrzymania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie jakości.
 4. Zajęcie II miejsca na Mazowszu w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022” w kategorii Szpital Roku.
 5. Dużym osiągnięciem dla Dyrekcji i pracowników w SP ZZOZ w Kozienicach jest  przyznanie kolejnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, który jest ważny od 11 października 2021 roku do 10 października 2024 roku. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach, która przeprowadziła u nas Audit Recertyfikacyjny stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wszystkie wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015.
 6. Nie bez znaczenia dla SP ZZOZ w Kozienicach było zorganizowanie w dniu 17 lipca 2023 roku, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencji prasowej dotyczącej zwiększenia o 15 mld nakładów na placówki ochrony zdrowia. W spotkaniu z mediami udział wzięli także Prezes NFZ Filip Nowak, Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej oraz władze lokalne Samorządu Terytorialnego. Dodatkowe środki przeznaczone są m.in. na podwyżkę minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia, kompensację inflacyjną wycen świadczeń opieki zdrowotnej. To, że wybrano naszą placówkę na zorganizowanie konferencji prasowej oznacza, że jesteśmy rozpoznawalni w kraju. Dzięki wizycie Ministra Zdrowia udało się nam pozyskać pewne profity.
 
Podsumowując,

Pomimo trudnej sytuacji finansowej realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych. Również Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. Informujemy, że na poradę lekarza specjalisty oraz badania specjalistyczne dysponujemy, w porównaniu do innych placówek medycznych, zdecydowanie krótszymi dostępnymi terminami.

Od stycznia do końca września 2023 roku SP ZZOZ wykonał: 117% ryczałtu, za pierwsze półrocze 2023 wykonaliśmy: 88,37% - świadczeń odrębnie finansowanych, 119,68% - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, ZPO – 104,57%.


Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 

Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [25.09.2023]
 
Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 22 września 2023 roku, serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do wybudowania Altanki dla pacjentów przebywających w ZPO. Dzięki hojności sponsorów pacjenci mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
 

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [22.09.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że z dniem 01 października 2023 roku zostanie uruchomiona Poradnia Neurologiczna w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce.
 
Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.
 
Niestety, w tym również przypadku, musieliśmy liczyć tylko na własne siły, ponieważ Zarząd Powiatu Kozienickiego uznał, że z braku możliwości zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu Kozienickiego na wspomniany projekt, przystąpienie SP ZZOZ do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia może mieć miejsce w przypadku zabezpieczenia środków własnych SP ZZOZ w razie niedofinansowania wniosku w 100% ze środków Funduszu Medycznego. Zgodnie z Regulaminem konkursu szpitale wnioskujące o środki mogły ostatecznie otrzymać dofinansowanie niższe niż 100%. Jednak odważyliśmy się na przystąpienie do konkursu, wniosek został bardzo dobrze przygotowany przez pracowników naszej placówki, zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać 100% dofinansowania. Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków z Funduszu Medycznego, ponieważ realizacja projektu znacząco przyspieszy diagnostykę i ułatwi leczenie pacjentów w SOR. Zakup niektórych urządzeń medycznych podyktowany jest potrzebą rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych. Spośród 207 Szpitali biorących udział w konkursie dofinansowanie uzyskało 152.
 
Nie bez znaczenia dla pozyskania środków we wspomnianym projekcie jest dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Centralą NFZ, Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, jak również z Delegaturą NFZ w Radomiu. Jak już pisaliśmy wcześniej, w dniu 17 lipca 2023 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została zorganizowana, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencja prasowa.
 
Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla SOR i pracowni diagnostycznych w tym: aparat do znieczulenia, respiratory, aparaty rtg, aparat do usg wraz z adaptacją pomieszczeń. Z pozyskanych środków również zostanie zakupiony system rediologiczny w modułach wraz ze sprzętem i integracją z HIS (system szybkiej konsultacji w SOR), tablety do uzyskiwania podpisów elektronicznych przez pacjentów.
 
Szczególne podziękowania należą się pracownikom naszej placówki, którzy pracowali nad przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku, między innymi pracownikom Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Radiologii i USG oraz Informatykom.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, podjęliśmy starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Nadal czekamy (od 4 sierpnia 2023 roku) na decyzję Starosty Powiatu Kozienickiego na wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać badania rezonansu magnetycznego. Niestety odwlekanie w czasie podjęcia tak ważnych decyzji utrudnia nam realizację wielu zadań.