Dostosuj: A

Zwiększenie możliwości leczniczych SPZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii


Zwiększenie możliwości leczniczych  SPZZOZ w  Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Całkowita wartość projektu: 2 552 361,86 zł

Kwota dofinansowania 1 782 162,12 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


 

 

 

Opis projektu


Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz modernizację pracowni i poradni specjalistycznych. SPZZOZ w Kozienicach zainwestuje fundusze unijne w modernizację infrastruktury i wyposażenie medyczne. Inwestycja pozwoli na reorganizację pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej oraz poradni chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologicznej, kardiologicznej, a także POZ. Dodatkowo zostaną zmodernizowane pomieszczenia RTG i utworzona nowa pracownia endoskopii. Dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej i reorganizacji poradni w placówce zostanie zwiększona liczba świadczeń zdrowotnych, skrócony zostanie czas oczekiwania pacjentów na te świadczenia oraz czas indywidualnych hospitalizacji. Możliwe stanie się też prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi opieki koordynowanej, zapewniającej kompleksowość i ciągłość opieki nad pacjentem. Realizacja projektu poprawi jakość i efektywność świadczonych usług medycznych oraz pośrednio podniesie jakość życia mieszkańców regionu kozienickiego. 

Kalendarium


1. Zawarcie umowy na przyznanie dofinansowania
        
Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt „Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii” otrzymał blisko 1,8 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę, w dniu 17 września 2018 roku, o dofinansowanie projektu podpisali Rafał Rajkowski - członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Jarosław Pawlik - dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
                             
Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy projektu, stosownie do przepisów ustawy PZP, postanowiono przeprowadzić dwa postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:
a) pierwsze w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach”( dostawa)
b) drugie w trybie przetargu nieograniczonego na  przebudowę i remont istniejącego budynku w celu uruchomia Pracowni endoskopii ( roboty budowlane).

Na podstawie dokumentacji projektowej oraz biorąc pod uwagę ciągły rozwój techniczny jaki ma miejsce w przypadku sprzętu i wyposażenia medycznego, służby SP ZZOZ w Kozienicach
(Zamawiający) przygotowały opis przedmiotu zamówienia postępowania  na „Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach”.

Biorąc pod uwagę fakt, że łączna szacunkowa wartość sprzętu i wyposażenia medycznego objętego przygotowywanym postępowaniem na „Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla SP ZZOZ
w Kozienicach” przekracza wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy, konieczne było zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w
Suplemencie Dziennika Urzędowego UE, z terminem otwarcia ofert 40 dni od dany przesłania ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w SDUUE dnia 15.10.2018 roku i zostało opublikowane w dniu 19.10.2018 roku  pod numerem Dz.U./S 202 458446-2018-PL z datą upływy
terminu do składania ofert ustaloną na dzień 27.11.2018 roku, godz. 11:00 W toku postępowania Wykonawcy złożyli szereg wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przygotował odpowiedzi na w/w zapytania i biorąc pod uwagę zapisy ustawy PZP oraz chęć dopuszczenia do udziału w postępowaniu przesunął
termin do składania ofert na dzień 17.12.2018r., godz. 11:00 a następnie na dzień 15.01.2019 r, godz. 11:00.

 

 

3. Zawarcie umowy z Wykonawcami

 

4. Wdrożenie

 

 

RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

 

Informacja o prawach autorskich:

Zdjęcia i informacje z zawarcia umowy dofinansowania zostały wykonane przez Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, i zamieszczone na stronie Beneficjenta tylko w celach promocji projektu stosownie do zgody udzielonej przez Panią Agnieszkę Czachorowską-Jakoniuk, Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych tel. 22 542 24 36, 22 542 20 10, e-mail: media@mazowia.eu